1. Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch

2. Đồng chí Lương Thu Phương - Phó Chủ tịch

3. Đồng chí Cao Thị Kim Phượng - Uỷ viên