1. Đồng chí Vũ Hồng Thuỳ.  Chức vụ: Bí thư

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Thắm . Chức vụ: Phó bí thư