1. Đồng chí Vũ Hồng Thuỳ - Hiệu trưởng 

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Thắm - Phó hiệu trưởng